วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

คอมพิวเตอร์3

ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
วววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว